EN RO

Szállítási feltételek

Alkalmazási terület

 1. Ezen a szállítási feltételek alkalmazandók mindazokra a szerződésekre, amelyek az WAPPtech Kft.(1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 1. ), mint szállító és megrendelője között jönnek létre.
 2. Ezeknek a feltételeknek az alkalmazása csak akkor és annyiban mellőzhető, amennyiben a szállító és a megrendelő az eltérésben kifejezetten megállapodnak.

A szállítási szerződés létrejötte

 1. A szállítási szerződés a szállító és a megrendelő között akkor jön létre,

3.1. ha a megrendelő és a szállító egymással szerződést köt, vagy

3.2. ha a megrendelő rendelését a szállító írásban visszaigazolja, vagy

3.3. ha a szállító írásbeli ajánlatot tesz, melyet a megrendelő írásban elfogad.

Ha a megrendelő rendelésére a szállító eltérő tartalmú elfogadó nyilatkozatot tesz, a nyilatkozat új ajánlatnak minősül és a szerződés csak a megrendelő írásbeli elfogadása esetén jön létre.

Ha a szállító ajánlatot tesz, az ajánlati kötöttségek ideje 30 naptári nap. Ha a szállító ajánlatát a megrendelő írásban nem fogadja el, a felek között szerződés nem jön létre.

Ha a szállító ajánlatára a megrendelő eltérő tartalmú elfogadó nyilatkozatot tesz, a nyilatkozat új megrendelésnek minősül és a szerződés csak a szállító írásbeli visszaigazolása esetén jön létre.

Szállítandó áruk

 1. Amennyiben a megrendelő egyedi igényeit tételesen és írásban nem sorolta fel és az a szállító részéről nem került írásban visszaigazolásra, a típustermékek adatai a mértékadóak.

A megrendelő egyedi igényéből eredő kár esetén a szállító kártérítési felelősségét kizárja, ha a megrendelő egyedi igényét előzetesen, teljes körűen és írásban a szállító felé nem jelentette be, illetve ha azt a szállító írásban a megrendelő felé nem igazolta vissza.

Vételár

 1. A szerződésben szereplő vételárat a szállító az alábbi körülmények hatásának tényleges mértékéig egyoldalúan megváltoztathatja, ha
 2. a) jogszabály, hatósági rendelkezés, illetve azok változásai azt indokolttá teszi(k),
 3. b) a szerződéskötés után olyan tény vagy körülmény következett be, amelyre a szerződés megkötésekor az elvárható gondosság mellett sem lehetett számítani,
 4. c) ha a szállítás időpontja és a szerződés napja között legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a forint az euróhoz képest a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyama szerint 2 %-ot meghaladóan leértékelődött.

A teljesítés helye és ideje

 1. A teljesítés helye a szállító mindenkor megadott raktártelepe.

A megrendelő köteles a megrendelt áru elszállításáról maga gondoskodni. A megrendelő az áru elszállításához szükséges szállító járművet a megadott szállítási napon oly időben és állapotban köteles kiállítani, hogy az áru járműbe történő berakására elegendő idő álljon rendelkezésre, és a szállítás megtörténhessen.

Az árunak a megrendelő járművére történő rakásáról a megrendelő kérésére a szállító gondoskodik.

 1. A szállító a megrendelés írásos visszaigazolásában, illetve a szerződésben, vagy az árurendelkezésre állásakor írásban vagy telefonon értesíti a megrendelőt a termék elszállíthatóságáról. Amennyiben a terméket az értesítéstől számított 30 napon belül a Megrendelő nem veszi át, úgy kell tekinteni, hogy arra nem tart igényt és ez esetben a 18. pontban foglaltak az irányadók.

Amennyiben a Megrendelő az általa átvett terméket 30 napon belül nem szállította el, úgy a 31. naptól a szállító – eltérő megállapodás kivételével- tárolási díjat számít fel.

 1. Megrendelő hozzájárul, hogy a szállító a megrendelés teljesítéséhez alvállalkozót vehet igénybe.

 Mennyiségi és minőségi átvétel

 1. A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítés helye.
 2. Ha a megrendelő az árut anélkül vette át, hogy mennyiségi, minőségi kifogásait és fenntartásait a szállítóval azonnal közölte volna, ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a szállító szerződésszerűen teljesített.
 3. Az átvételkor fel nem ismerhető mennyiségi és minőségi hibákat a megrendelő a tényeket bizonyító okmányokkal együtt a hiba felfedezésekor azonnal a szállítónál írásban köteles bejelenteni. A szállító azonban semmi esetre sem felel, ha a mennyiségi kifogásokat, a szállítás napját követő 2 napon belül, minőségi kifogás esetén, 8 napon belül a megrendelő nem jelentette be írásban.

Szavatosság, jótállás

 1. A szállító az általa forgalmazott termékeinek forma- és funkciótartására – szakszerű szállítás, beépítés, üzembe helyezés és üzemeltetés esetén – a jogszabályban előírt jótállást vállalja. Az ún. kopó alkatrészekre a szavatosság nem érvényes.
 2. A szállító garantálja, hogy termékei rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Ha a szállító a szerződésben felhívja a megrendelő figyelmét az áru csökkent minőségére, az ilyen áruk tekintetében minőségi kifogás nem támasztható.
 3. Ha a szállított áru minőségileg hibás, a szállító a 10. pontban rögzített határidőn belül az árut választás szerint megjavítja, kicseréli vagy árengedményt ad.

Fizetés

 1. A szerződésben szereplő bruttó vételárat a megrendelő köteles a szállítónak megfizetni, a megállapodás szerinti ütemezésben.

Abban az esetben, ha a megrendelő a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, a szállító jogosult a Polgári Törvénykönyv 232.§ és 301/A.§ szerinti késedelmi kamatot a megrendelőtől követelni.

 1. A szállított minden esetben tulajdonjog fenntartással él a leszállított áruk tekintetében mindaddig, amíg a teljes vételár nem kerül megfizetésre. Az áruk tulajdonjoga a vételár teljes kifizetése után száll át megrendelőre.

17.Lejárt számlák megléte esetén szállító fenntartja a jogot mindazon áruk és/vagy szolgáltatások további szállítását beszüntetni, amelyeket bármilyen, abban az időpontban hatályban lévő Szerződés előír anélkül, hogy bármilyen felelősség emiatt szállítót terhelné. A szállítás leállítása után és a szerződés megtagadásának elfogadása előtt szállítónak jogában áll felszámítani a költségek azon részét, amelyek a szállítás során felmerültek.

Biztosíték

 1. A szállító biztosítékot követelhet, ha a megrendelő pénzügyi helyzete kétségekre adhat okot arra vonatkozóan, hogy a fizetési feltételeknek eleget tud tenni. Ilyen körülmény – többek között – ha a megrendelő a fizetéssel 30 napot meghaladó késedelembe esett korábbi ügyleteknél.

Elállás a szerződéstől

 1. Amennyiben a megrendelő a szállítási szerződés létrejöttét követően nem tart igényt a megrendelt árura vagy szolgáltatásra, akkor a szállítónál felmerült összes költségen túlmenően 30 % stornírozási díjat is köteles kifizetni. Ez a díj egyedi gyártású termék esetén a teljes termékár. A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a szállító kárát megtéríteni. (Ptk.6:249. §)
 2. Ha a teljesítés a megrendelő olyan egyedi igénye miatt, mely a forgalomban szokásos mértéke meghaladó módosítást igényelne, akadályba ütközik vagy lehetetlenné válik, a szállító a szerződéstől a jövőre nézve elállhat.

Amennyiben a szerződés teljesítése szállító részére jelentős veszteséget okoz, szállító elállhat a szerződés teljesítésétől.

Alkalmazandó jog, jogviták

 1. Az e feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a szállítási szerződésre vonatkozó fejezete az irányadó.
 2. A megrendelő és szállító közötti jogviszonyból eredő minden esetleges jogvitára a felek minden más bíróság hatáskörének és illetékességének kizárásával értéktől függően kikötik a szállító székhelye szerint illetékes helyi járásbíróság, illetve törvényszék hatáskörét.

 Budapest, 2016. július 1.