EN RO

Szállítási feltételek

Alkalmazási terület

Ezen a szállítási feltételek alkalmazandók mindazokra a szerződésekre, amelyek a WAPPtech Kft. (8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.), mint szállító és megrendelője között jönnek létre.

Ezeknek a feltételeknek az alkalmazása csak akkor és annyiban mellőzhető, amennyiben a szállító és a megrendelő az eltérésben kifejezetten megállapodnak.

A szállítási szerződés létrejötte

A szállítási szerződés a szállító és a megrendelő között akkor jön létre,

Ha a megrendelő rendelésére a szállító eltérő tartalmú elfogadó nyilatkozatot tesz, a nyilatkozat új ajánlatnak minősül és a szerződés csak a megrendelő írásbeli elfogadása esetén jön létre.

Ha a szállító ajánlatot tesz, az ajánlati kötöttségek ideje 30 naptári nap. Ha a szállító ajánlatát a megrendelő írásban nem fogadja el, a felek között szerződés nem jön létre.

Ha a szállító ajánlatára a megrendelő eltérő tartalmú elfogadó nyilatkozatot tesz, a nyilatkozat új megrendelésnek minősül és a szerződés csak a szállító írásbeli visszaigazolása esetén jön létre.

Szállítandó áruk

Amennyiben a megrendelő egyedi igényeit tételesen és írásban nem sorolta fel és az a szállító részéről nem került írásban visszaigazolásra, a típustermékek adatai a mértékadóak.

A megrendelő egyedi igényéből eredő kár esetén a szállító kártérítési felelősségét kizárja, ha a megrendelő egyedi igényét előzetesen, teljes körűen és írásban a szállító felé nem jelentette be, illetve ha azt a szállító írásban a megrendelő felé nem igazolta vissza.

Vételár

A szerződésben szereplő vételárat a szállító az alábbi körülmények hatásának tényleges mértékéig egyoldalúan megváltoztathatja, ha

A teljesítés helye és ideje

A teljesítés helye a szállító mindenkor megadott raktártelepe.

A megrendelő köteles a megrendelt áru elszállításáról maga gondoskodni. A megrendelő az áru elszállításához szükséges szállító járművet a megadott szállítási napon oly időben és állapotban köteles kiállítani, hogy az áru járműbe történő berakására elegendő idő álljon rendelkezésre, és a szállítás megtörténhessen.

Az árunak a megrendelő járművére történő rakásáról a megrendelő kérésére a szállító gondoskodik.

A szállító a megrendelés írásos visszaigazolásában, illetve a szerződésben, vagy az árurendelkezésre állásakor írásban vagy telefonon értesíti a megrendelőt a termék elszállíthatóságáról. Amennyiben a terméket az értesítéstől számított 30 napon belül a Megrendelő nem veszi át, úgy kell tekinteni, hogy arra nem tart igényt és ez esetben a 18. pontban foglaltak az irányadók.

Amennyiben a Megrendelő az általa átvett terméket 30 napon belül nem szállította el, úgy a 31. naptól a szállító – eltérő megállapodás kivételével- tárolási díjat számít fel.

Megrendelő hozzájárul, hogy a szállító a megrendelés teljesítéséhez alvállalkozót vehet igénybe.

Mennyiségi és minőségi átvétel

A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítés helye.

Ha a megrendelő az árut anélkül vette át, hogy mennyiségi, minőségi kifogásait és fenntartásait a szállítóval azonnal közölte volna, ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a szállító szerződésszerűen teljesített.

Az átvételkor fel nem ismerhető mennyiségi és minőségi hibákat a megrendelő a tényeket bizonyító okmányokkal együtt a hiba felfedezésekor azonnal a szállítónál írásban köteles bejelenteni. A szállító azonban semmi esetre sem felel, ha a mennyiségi kifogásokat, a szállítás napját követő 2 napon belül, minőségi kifogás esetén, 8 napon belül a megrendelő nem jelentette be írásban.

Szavatosság, jótállás

A szállító az általa forgalmazott termékeinek forma- és funkciótartására – szakszerű szállítás, beépítés, üzembe helyezés és üzemeltetés esetén – a jogszabályban előírt jótállást vállalja. Az ún. kopó alkatrészekre a szavatosság nem érvényes.

A szállító garantálja, hogy termékei rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Ha a szállító a szerződésben felhívja a megrendelő figyelmét az áru csökkent minőségére, az ilyen áruk tekintetében minőségi kifogás nem támasztható.

Ha a szállított áru minőségileg hibás, a szállító a 10. pontban rögzített határidőn belül az árut választás szerint megjavítja, kicseréli vagy árengedményt ad.

Fizetés

A szerződésben szereplő bruttó vételárat a megrendelő köteles a szállítónak megfizetni, a megállapodás szerinti ütemezésben.

Abban az esetben, ha a megrendelő a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, a szállító jogosult a Polgári Törvénykönyv 232.§ és 301/A.§ szerinti késedelmi kamatot a megrendelőtől követelni.

A szállított minden esetben tulajdonjog fenntartással él a leszállított áruk tekintetében mindaddig, amíg a teljes vételár nem kerül megfizetésre. Az áruk tulajdonjoga a vételár teljes kifizetése után száll át megrendelőre.

Lejárt számlák megléte esetén szállító fenntartja a jogot mindazon áruk és/vagy szolgáltatások további szállítását beszüntetni, amelyeket bármilyen, abban az időpontban hatályban lévő Szerződés előír anélkül, hogy bármilyen felelősség emiatt szállítót terhelné. A szállítás leállítása után és a szerződés megtagadásának elfogadása előtt szállítónak jogában áll felszámítani a költségek azon részét, amelyek a szállítás során felmerültek.

Biztosíték

A szállító biztosítékot követelhet, ha a megrendelő pénzügyi helyzete kétségekre adhat okot arra vonatkozóan, hogy a fizetési feltételeknek eleget tud tenni. Ilyen körülmény – többek között – ha a megrendelő a fizetéssel 30 napot meghaladó késedelembe esett korábbi ügyleteknél.

Elállás a szerződéstől

Amennyiben a megrendelő a szállítási szerződés létrejöttét követően nem tart igényt a megrendelt árura vagy szolgáltatásra, akkor a szállítónál felmerült összes költségen túlmenően 30 % stornírozási díjat is köteles kifizetni. Ez a díj egyedi gyártású termék esetén a teljes termékár. A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a szállító kárát megtéríteni. (Ptk.6:249. §)

Ha a teljesítés a megrendelő olyan egyedi igénye miatt, mely a forgalomban szokásos mértéke meghaladó módosítást igényelne, akadályba ütközik vagy lehetetlenné válik, a szállító a szerződéstől a jövőre nézve elállhat.

Amennyiben a szerződés teljesítése szállító részére jelentős veszteséget okoz, szállító elállhat a szerződés teljesítésétől.

Alkalmazandó jog, jogviták

Az e feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a szállítási szerződésre vonatkozó fejezete az irányadó.

A megrendelő és szállító közötti jogviszonyból eredő minden esetleges jogvitára a felek minden más bíróság hatáskörének és illetékességének kizárásával értéktől függően kikötik a szállító székhelye szerint illetékes helyi járásbíróság, illetve törvényszék hatáskörét.

 Budapest, 2016. július 1.